Prof. (Dr.) Arunava Das

Dean & Head, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Shekhar Jain

Associate Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Mohammad Irfan Ali

Associate Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Ms. Teena Yadav

ASSISTANT Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mrs. Sunita Baishya

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mr. Yogendra Kumar Verma

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Ms. Kavia V

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Rajeev Ranjan

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mr. Ambarish A. Sahasrabudhe

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mr. Abhishek Singh Rajawat

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Deepak Kaldhone

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Neha Paserkar

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)