Prof. (Dr.) Arunava Das

Dean & Head, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Shekhar Jain

Associate Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Ashish Warghane

Associate Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Mohammad Irfan Ali

Associate Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mr. Sulgano Charabarty

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Ms. Heena Shah

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Ms. Teena Yadav

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mr. Yogendra Kumar Verma

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mrs. Sunita Baishya

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Ms. Kavia V

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Rajeev Ranjan

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Ankur Bhardwaj

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Dr. Pratibha Chauhan

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)

Mohammad Anas Multani

Assistant Professor, Mandsaur University, Mandsaur (M.P)