Academic Resource Center


Department of Pharmaceutics:

Mr Kapilesh Dave

Mr Narendra Yadav

Ms Kanchan Dwivedi

Mr Taj Siddiqui

Ms Prerana Mishra

Ms Neetu Gautam

Department of Pharmacognosy:

Ms Priyanka Soni

Mr Vishal Soni

Department of  Pharmacology:

Mr Rupesh Soni

Mr Rahul Trivedi

Mr Mandeep Kumar Singh

 Department of Pharma Chemistry:

Dr Manish Sharma

Mr Gaurav Sarsodia

Mr Anirudh Joshi

Ms Chetna Baregama

 Department of Pharma Analysis:

Dr Anurekha Jain

Mr Sanjay Jain

Ms Rakhi khabiya